Potpourri-5

Home, nearby & pretty far away

Boston-Cambridge-Schiel-IMG_9266
Boston-Cambridge-Schiel-IMG_9266

Contact the photographer